Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Bolesławiec
Budżet na 2019 rok dla Bolesławca uchwalony

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
9 stycznia Rada Miasta Bolesławiec uchwaliła budżet na 2019 rok. Przedłożony przez prezydenta Bolesławca budżet na 2019 r. zamyka się następującymi wielkościami: po stronie dochodów 184.002.623 zł, po stronie wydatków 179.176.501,28 zł.
Budżet na 2019 rok dla Bolesławca uchwalony

Budżet na 2019 rok dla Bolesławca uchwalony
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Budżet na 2019 rok dla Bolesławca uchwalony
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Budżet na 2019 rok dla Bolesławca uchwalony
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 4.826.121,72 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec roku 2019 wyniesie 35.891.506,24 zł, co stanowi 19,51 % planowanych dochodów.

Uchwalony budżet obejmuje dochody i wydatki jednostek budżetowych oraz dochody rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych utworzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.

W budżecie na 2019 r. nie zostały zmienione stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Obowiązuje nadal uchwała Rady Miasta Bolesławiec nr LV/457/2014 r. z dnia 29 października 2014 r. zwalniająca z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne i części w tych budynkach oraz grunty pozostałe. W dalszym ciągu funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości. Nie ulegają również zmianie stawki opłaty targowej oraz opłata od posiadania psa.

Wśród głównych projektów inwestycyjnych w roku 2019 znalazły się m.in. następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ptasia – Widok w celu uzbrojenia działek pod zabudowę mieszkaniową.

- Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej

-Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jeleniogórskiej. Zadania planowane do realizacji przy współudziale środków krajowych pochodzących z Programu modernizacji dróg wojewódzkich (wnioski o dofinansowanie złożono do DSDiK).

- Budowa drogi ul. Kresów II RP. W 2017 r. wykonano oświetlenie drogi oraz odwodnienie wraz z usytuowaniem wpustów drogowych.

- Przebudowa ul. Zgorzeleckiej polegająca na remoncie nawierzchni jezdni wraz z udrożnieniem odwodnienia drogi i skrzyżowaniem z ul. Masarską, długość drogi – 490 m, powierzchnia - 5.300 m2.

- Realizacja zadania „Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem

i oświetleniem”, w ramach których zostanie opracowana dokumentacja oraz wybudowana droga w kierunku ul. Gdańskiej.

- Kontynuację zadania „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Projekt zakłada współpracę instytucji partnerskich z Polski, Niemiec, Czech, Austrii oraz Słowenii na rzecz polepszenia połączeń peryferyjnych regionów transgranicznych z Trans Europejską Siecią Transportową. Obejmuje on opracowanie kompletnej dokumentacji budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Dnia 03.08.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu Interreg EUROPA ŚRODKOWA CE973 TRANS-BORDERS. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2020.

- Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe. Inwestycja polega na budowie modułowego budynku przedszkola z pełnym zapleczem kuchennym, administracyjnym oraz zagospodarowaniem terenu. W budynku przedszkola przewiduje się pięć oddziałów przedszkolnych z pełnym węzłem sanitarnym każdy, kuchnię z wydawalnią przystosowaną do rozwożenia posiłków do sal przy użyciu wózków kelnerskich, małą salę gimnastyczną, szatnię dla dzieci, gabinety sensoryczne, zaplecze administracyjne i techniczne. Budynek w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych

- Udział w projekcie „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” w ramach Programu Operacyjnego Interreg Polska Saksonia 2014 – 2020 realizowanego wspólnie z Powiatem Bolesławieckim i Powiatem Bautzen. Gmina Miejska Bolesławiec ma przewidziany udział jako partner realizujący w dwóch zadaniach, a jednym z nich jest zakup wyposażenia gabinetów przedmiotowych do pięciu szkół podstawowych dla pięciu sal edukacyjnych.

- Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia – Widok. Realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2020. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę sieci ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia – Widok w celu umożliwienia odbioru ścieków z planowanych do zabudowy mieszkaniowej działek oraz wód opadowych z nowoprojektowanych dróg w tym rejonie.

-Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego poprzez wymianę zwykłych żarówek na oprawy z LEDowymi źródłami światła z reduktorami mocy i czujnikami jasności umożliwiającymi uzyskanie różnych stopni natężenia światła i precyzyjne dostosowanie świecenia do każdych warunków w porze nocnej, czujnikami ruchu. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

-Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku

przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu (dofinansowanie w ramach EFRR). Celem zadania jest przywrócenie parkowi funkcji rekreacyjnej i społecznej, tak by integrował różne pokolenia. Projekt zakłada, że park będzie służył nie tylko rodzinom z dziećmi, ale również młodzieży i seniorom. Park uzyska walory rekreacyjne (planowane stworzenie tras biegowych, rowerowych, placu zabaw dla dzieci). W 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego konkursu przez NFOŚiGW.

- Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki w latach 2019-2020. W 2019 r. planuje się opracować kompletną wielobranżową dokumentację projektową rewaloryzacji i adaptacji dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz ze stworzeniem nowej ekspozycji stałej Muzeum Ceramiki oraz zapewnieniem warunków przestrzennych do działalności muzealnej o charakterze ekspozycyjnym, dydaktycznym, reprezentacyjnym z towarzyszącymi funkcjami wspomagającymi (dofinansowanie w ramach EFRR).

- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu (dofinansowanie

w ramach EFRR). Zadanie dotyczy stworzenia parku doświadczeń, w którym wyodrębnione zostaną strefy doświadczalne, przedstawiające poszczególne dziedziny fizyki. Planuje się wykonać utwardzone strefy doświadczalne, alejki piesze (w tym edukacyjną ścieżkę fakturową) oraz plac wejściowy i elementy małej architektury. W 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego konkursu przez NFOŚiGW.

- Dla Muzeum Ceramiki planuje się wydatki na realizację trzech projektów: Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów, Brama do świata zbiorów, Nauka jako przyroda.

– Projekt „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”, który będzie realizowany na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego VIA Fabrilis oraz uruchomienie nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. W lokalnych muzeach, które będą przedmiotem prac inwestycyjnych, będą realizowane działania promujące tradycyjne rzemiosła (dofinansowanie w ramach EFRR na realizację w latach 2019 – 2021).

- Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną – II etap. W 2019 r. planowana jest budowa boiska do piłki plażowej, budynku szatniowego, bulwaru z pomostami dla kajaków, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy imprez plenerowych oraz parkingu.

- Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności. Przedmiotem zadania jest budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym (Osiedle Kwiatowe), obejmującej wykonanie: siłowni plenerowej o 6 różnych urządzeniach, placu zabaw dla dzieci wyposażonego w 3 urządzenia oraz ogrodzenia, strefy relaksu - 4 ławki, 2 koszy na śmieci, plenerowego stołu do tenisa, piłkarzyków, 4 stojaków rowerowych oraz nasadzeń zieleni.

- Punkt Obsługi Turysty – POT „Rajska“ – przygotowanie dokumentacji projektu budowlanego dotyczącego posadowienia obiektu kontenerowego 4-modułowego wraz z połączeniem wewnętrznych instalacji z zewnętrznymi sieciami zasilającymi. Warunkiem podjęcia powyższego działania będzie pozytywna ocena Komitetu Monitorującego opiniującego wnioski składane w ramach Interreg VA Rzeczpospolita Polska – Czechy 2014-2020 przy Euroregionie Nysa. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

-Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego poprzez instalację monitoringu wizyjnego na bulwarze nad Bobrem (skatepark i pumptrack).

Inwestycje realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

- Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - II etap. Prace obejmować będą m.in. wymianę nawierzchni chodników i drogi dojazdowej, wykonanie miejsc postojowych dla samochodów, odwodnienie oraz rekultywację terenu zielonego.

- Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych. Wykonanie nowych, ekologicznych systemów grzewczych w wolnych lokalach oraz w lokalach zamieszkałych, w których dotychczasowy system grzewczy nie spełnia norm.

Przyjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Bolesławca na 2019 r. poprzedziły opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji stałych Rady Miasta, Klubów Radnych, stanowisko prezydenta Bolesławca Piotra Romana wobec opinii i wniosków oraz dyskusja. Za projektem uchwały budżetowej głosowało 12 radnych, 6 radnych wstrzymało się. Budżet uchwalono przy braku głosów przeciw.


umDzisiaj
Czwartek 27 czerwca 2019
Imieniny
Cypriana, Emanueli, Władysława

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
o © 2007 - 2019 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl